header header header

Pozvánka na řádnou valnou hromadu (23. května 2019)


Warning: include(/data/web/virtuals/137761/virtual/www/domains/agrolip.cz/wp-content/themes/Agrolip/inc/meta.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/137761/virtual/www/domains/agrolip.cz/wp-content/themes/Agrolip/single.php on line 9

Warning: include(/data/web/virtuals/137761/virtual/www/domains/agrolip.cz/wp-content/themes/Agrolip/inc/meta.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/137761/virtual/www/domains/agrolip.cz/wp-content/themes/Agrolip/single.php on line 9

Warning: include(): Failed opening '/data/web/virtuals/137761/virtual/www/domains/agrolip.cz/wp-content/themes/Agrolip/inc/meta.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/137761/virtual') in /data/web/virtuals/137761/virtual/www/domains/agrolip.cz/wp-content/themes/Agrolip/single.php on line 9

Představenstvo akciové společnosti AGROLIP, a. s., Lipov 560, 696 72 Lipov

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1861, IČ 63495392 v souladu s § 402 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a čl. 18 stanov svolává

 

řádnou valnou hromadu společnosti

na 23. května 2019 v 17,00 hodin do Kulturního domu AGROLIPu, a. s., Lipov č. 560.

 

Prezence akcionářů se koná od 16,00 hodin v místě konání.

Program jednání:

  • Zahájení
  • Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, jednací řád

Návrh usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady

Návrh usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje zapisovatele valné hromady

Návrh usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje 2 ověřovatele zápisu valné hromady

Návrh na usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje 2 osoby pověřené sčítáním hlasů

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „ZOK“), v platném znění.

  • Zpráva představenstva o hospodaření společnosti a stavu majetku za rok 2018, o hospodářském plánu na rok 2019 a projednání účetní závěrky za rok 2018

Vyjádření představenstva:

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 3 pořadu jednání řádné valné hromady jsou předkládány této valné hromadě v souladu s § 436 odst. 2) zákona ZOK.

  • Zpráva dozorčí rady o její činnosti a přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2018

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018. Dozorčí rada vychází ze své kontrolní činnosti a neshledala nesoulad či porušení právních předpisů.

  • Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti (účetní závěrky) za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 takto:

 

Zisk po zdanění                       6.777.063,64 Kč

Příděl do rezervního fondu           677.706,00 Kč

Nerozdělený zisk                      6.099.357,64 Kč

 

 

 

 

Návrh na usnesení č. 5

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018, rozdělení zisku za rok 2018, naplnění rezervního fondu a přeúčtování nerozděleného zisku.

 

Zdůvodnění: Valná hromada dle platných právních předpisů a stanov akciové společnosti je povinna schválit roční účetní závěrku, výroční zprávu a rozdělení zisku. Neshledala nesoulad či porušení právních předpisů.

 

  • Schválení auditora akciové společnosti na rok 2019

Návrh na usnesení č. 6

Valná hromada schvaluje auditora – Ing. Květoslavu Plačkovou, osvědčení č. 1278, na adrese Bzenec, Na Vyhlídce 1241 – pro ověření účetní závěrky společnosti AGROLIP, a. s., ověření účetní závěrky obsažené ve výroční zprávě společnosti a ověření ostatních informací obsažených ve výroční zprávě společnosti za rok 2019, kterou společnost připraví v souladu s právními předpisy České republiky.

 

Zdůvodnění: Dle ustanovení § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a stanov akciové společnosti, určuje auditora valná hromada společnosti.

 

  • Závěr jednání řádné valné hromady

 

Právo účastnit se řádné valné hromady mají akcionáři, kteří budou k rozhodnému dni, tj. 16. 5. 2019, uvedeni v seznamu vedeném akciovou společností.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat na ní.  Účast na valné hromadě je dobrovolná, náklady spojené s účastí společnost nehradí.

Hlasování: Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 (slovy: jeden) hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu jinak.

 

Hlasovací právo na valné hromadě akcionář vykonává osobně nebo se může při výkonu akcionářských práv nechat zastoupit zmocněncem.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní protinávrh nejpozději před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

 

Výroční zpráva za rok 2018, účetní závěrka včetně stanoviska auditora, návrhu na rozdělení zisku a další zákonem stanovené skutečnosti jsou od 23. 4. 2019 do 22. 5. 2019 pro akcionáře k nahlédnutí zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 14,00 hodin, po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 702 005 870, v sídle společnosti na adrese Lipov č. 560 v kanceláři ředitele společnosti.

 

Hlavní údaje účetní závěrky:

(Údaje v tis. Kč)

 

Aktiva celkem 150 229 Pasiva celkem 150 229
Dlouhodobý majetek 87 695 Vlastní kapitál 130 315
Oběžná aktiva 62 280 Cizí zdroje 19 902
Časové rozlišení 254 Časové rozlišení 12
(Údaje v Kč)
Celkové výnosy 86 716 745,97
Celkové náklady 78 497 522,33
HV před zdaněním 8 219 223,64

 

Představenstvo akciové společnosti AGROLIP, a.s.,

č.p. 560, 696 72 Lipov

– – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

P l n á   m o c

 

Já, níže podepsaný-á ……………………..

 

zplnomocňuji tímto k účasti a hlasování na řádné valné hromadě společnosti AGROLIP,  a. s. č.p. 560, 696 72 Lipov konané dne 23. 5. 2019

 

Pan-ní (zmocněnec) ………………………………….

Bytem ………………………………………………….

 

……………………………….                                           …………………………………….

podpis zmocnitele                                                                   podpis zmocněnce

 

 

Komentáře nejsou povoleny.