Aktuálně:

řádnou valnou hromadu společnosti

na 16. května 2024 v 16,00 hodin do Kulturního domu AGROLIPu, a. s., Lipov č. 560.

Prezence akcionářů se koná od 15,00 hodin v místě konání.

Program jednání:

1) Zahájení, schválení jednacího řádu a volba orgánů řádné valné hromady Návrh na usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje jednací řád v předloženém znění a volí tyto orgány valné hromady: předsedu valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu, 2 osoby pověřené sčítáním hlasů.

2) Zpráva představenstva o hospodaření společnosti a stavu majetku za rok 2023, o hospodářském plánu na rok 2024 a projednání účetní závěrky za rok 2023 Návrh na usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o hospodaření společnosti a stavu majetku za rok 2023 v předloženém znění.

3) Zpráva dozorčí rady o její činnosti a přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2023

4) Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti včetně účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2023 takto: HV (ztráta) po zdanění - 7 305 832,94 Kč Ztráta bude uhrazena z nerozdělených zisků minulých let. Návrh na usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023 a návrh na úhradu ztráty za rok 2023.

5) Schválení auditora akciové společnosti na rok 2024 Návrh na usnesení č. 4 : Valná hromada schvaluje auditora – Ing. Zdeňku Šíblovou, statutární auditorku Komory auditorů ČR, č. auditorského oprávnění 1695 pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti AGROLIP, a. s. za rok 2024.

6) Diskuze

7) Závěr jednání řádné valné hromady

Ostatní informace pro akcionáře

Právo účastnit se řádné valné hromady mají akcionáři, kteří budou k rozhodnému dni, tj. 9. 5. 2024, uvedeni v seznamu vedeném akciovou společností. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat na ní. Účast na valné hromadě je dobrovolná, náklady spojené s účastí společnost nehradí. Hlasování: Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 (slovy: jeden) hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu jinak. Hlasovací právo na valné hromadě akcionář vykonává osobně, nebo se může při výkonu akcionářských práv nechat zastoupit zmocněncem. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní protinávrh nejpozději před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Výroční zpráva za rok 2023, účetní závěrka včetně stanoviska auditora, návrh na úhradu ztráty a další zákonem stanovené skutečnosti jsou od 16. 4. 2024 do 14. 5. 2024 pro akcionáře k nahlédnutí zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 14,00 hodin, po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 702 005 870, v sídle společnosti na adrese Lipov č. 560 v kanceláři ředitele společnosti. Tato pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.agrolip.cz.

Hlavní údaje účetní závěrky: (Údaje v tis. Kč)

Aktiva celkem 186 747 Stálá aktiva 125 718 Oběžná aktiva 60 697 Časové rozlišení 332

Pasiva celkem 186 747 Vlastní kapitál 153 813 Cizí zdroje 32 181 Časové rozlišení 753

(Údaje v Kč)

Celkové výnosy 90 526 750,01 Celkové náklady 97 251 172,95 HV před zdaněním - 6 724 422,94

Doplnění programu valné hromady

AGROLIP, a.s.

č.p. 560, 696 72 Lipově

IČ 63495392 Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1861 Dále jen „Společnost“

Představenstvo Společnosti v souladu s ust. § 369, odst. 3 zákona č. 90/2012Sb. o obchodních společnostech a družstvech/zákon o obchodních korporacích/- ZOK

u v e ř e j ň u j e

doplnění programu valné hromady která se bude konat dne 16.5.2024 v 16.00 hodin v Kulturním domě AGROLIP, a.s., č.p. 560, 696 72 Lipov.

Dne 29.4.2024 byla představenstvu společnosti AGROLIP, a.s. jejím akcionářem, který v rámci Společnosti naplňuje definici kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 365 zákona ZOK doručena žádost, která se týká následující záležitosti:

Doplnění programu jednání valné hromady

o bod „Volba člena představenstva společnosti“

Odůvodnění: úmrtí místopředsedy představenstva JUDr. Ing. Jana Jegly

Stanovisko představenstva Společnosti:

Představenstvo Společnosti doplňuje program valné hromady o bod „Volba člena představenstva“ a uveřejňuje

v souladu s ust. § 369, odst3 ve spojení s § 406 ZOK doplnění programu valné hromady na internetových stránkách agrolip.cz

Dne 3.5.2024

Ing. Luděk Žák

Ředitel společnosti